top of page

Gebruiksvoorwaarden

(van toepassing sinds April 2022)

 

De website’ www.maithasmentalgym.com’ en de mobiele app ‘Maitha’s Mental Gym’ zijn eigendom van en worden beheerd door ERDMUTHE CONINX, een natuurlijke persoon gevestigd te Dagobertstraat 32 bus 1, 3000 Leuven, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0840.927.246, handelend onder de naam MAITHA (hierna “MAITHA”).

 

Toepassing van deze voorwaarden

Ieder gebruik en/of bezoek van de hierboven vermelde website en/of mobiele app is onderworpen aan deze voorwaarden. Het loutere gebruik van onze website en/of onze mobiele app houdt in dat je de hierin opgenomen voorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt.

MAITHA behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en/of in de mobiele app en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

MAITHA besteedt de grootste zorg aan deze website en mobiele app. Zij streeft ernaar om daarop volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De inhoud op onze website en in onze mobiele app kan steeds worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

 

MAITHA kan echter nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie op de website en/of in de mobiele app garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. MAITHA is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door een onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, enz. van de informatie op de website en/of in de mobiele app.

Voor informatie die via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan MAITHA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites of applicaties zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, enz.

 

MAITHA stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de website en de mobiele app. Zij kan echter niet garanderen dat deze op elk ogenblik beschikbaar zijn, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. MAITHA behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website en/of de mobiele app te onderbreken om technische redenen of andere, of de diensten te beëindigen. MAITHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen of onderbrekingen, of fouten in de elektronische belevering noch

kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen of andere compensatie.

 

MAITHA is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur door het gebruik van de website en/of de mobiele app. MAITHA is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via de website en/of de mobiele app.

 

MAITHA behoudt de vrijheid om deze website en/of mobiele app en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving en geeft geenszins aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Verplichtingen van de gebruiker

Bij het gebruik van de website en/of mobiele app verwachten wij dat je je onthoudt van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website en/of mobiele app. Zo mogen de website en/of mobiele app niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

 

Het is ook niet toegelaten om onze website en/of mobiele app te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur waaronder computervirussen en malware. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website en/of mobiele app, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij MAITHA vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen en alle andere bestanddelen van de website en/of de mobiele app zijn auteursrechtelijk beschermde werken, en mogelijk zijn zij ook anders beschermd.

 

Je erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan MAITHA.

 

Geen enkele van deze bestanddelen noch mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website en/of mobiele app te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij MAITHA hiervoor voorafgaand en schriftelijk toelating heeft gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens

Als je bepaalde persoonsgegevens meedeelt, garandeer je dat deze juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat jou,

tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot onze website en/of mobiele app.

 

Meer informatie over ons privacybeleid betreffende de verwerking van persoonsgegevens vind je u terug in het Privacy beleid van MAITHA.

 Koppelingen naar deze website

Het is niet toegelaten om koppelingen naar deze website en/of mobiele app te maken en/of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAITHA.

 

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of niet afdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze bepalingen en uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om te oordelen over de geldigheid en de naleving ervan.

bottom of page