top of page

Privacybeleid

(laatste update: April 2022)

 

MAITHA hecht veel waarde aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Met deze verklaring willen wij jou informeren waarom en hoe MAITHA optreedt als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR). Zij beoogt een passende bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en de rechten van elke gebruiker te verduidelijken.

 

Toepassingsgebied

MAITHA ontvangt en verwerkt bepaalde gegevens van jou tijdens jouw contacten met MAITHA, haar aangestelden of werknemers, of in het kader van jouw gebruik van de website ‘www.maithasmentalgym.com’ en/of de mobiele app ‘Maithas Mental Gym’. Aangezien deze gegevens ons in staat stellen jou direct of indirect te identificeren, worden zij beschouwd als "persoonsgegevens" waarvoor je bescherming geniet en ten aanzien waarvan je bepaalde rechten kunt uitoefenen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MAITHA van jou ontvangt wanneer je je aanmeldt voor onze diensten via onze website of anderszins.

 

Gegevens die ons in staat stellen om online gebruikersgedrag te volgen, zijn uitgesloten van dit Privacybeleid. Deze laatste zijn het onderwerp van een apart Cookiebeleid, dat te vinden is op onze website ‘www.maithasmentalgym.com’.

Door gebruik te maken van de diensten of producten van MAITHA, ga je akkoord met dit Privacybeleid en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je verleent deze toestemming ook uitdrukkelijk telkens wanneer je gebruik maakt van de diensten van MAITHA of wanneer je ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt.

 

Informatie over de verantwoordelijke van de verwerking

De persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ERDMUTHE CONINX, een natuurlijke persoon gevestigd te Dagobertstraat 32 bus 1, 3000 Leuven, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen met het nummer 0840.927.246.

 

Persoonsgegevens die we verwerken

MAITHA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die je zelf invult en/of deelt:

- Algemene persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum en geslacht;

- Login en passwoord wanneer je een account creëert;

- Contactgegevens zoals e-mail, telefoonnummer, adres;

- Algemene lichamelijke kenmerken zoals gewicht, [eventueel verder aan te vullen].

- [Betalingsgegevens zoals kaarttype, kaartnummer, vervaldatum.]

- Foto’s en/of afbeeldingen van jou.

 

Daarnaast verzamelt en verwerkt MAITHA de persoonsgegevens die door het gebruik van de website en/of de app worden gegenereerd:

- Gezondheidsgegevens of (berekende) gegevens die in relatie kunnen gebracht worden met je lichamelijke conditie zoals hartslag in rust, maximale hartslag, BMI,…

- Activiteitsgegevens zoals afstand, duur, snelheid, GPS locatiegegevens tijdens uw activiteit.

- [eventueel verder aan te vullen]

[Indien je inlogt met Facebook verwerkt MAITHA je Facebook account en e-mailadres.]

 

MAITHA verwerkt ook gegevens over het gebruik van de website en de mobiele app, zoals je inloggegevens, tijdstip, browser, device model, IP-adres.

Indien je aankopen verricht, verwerkt MAITHA tot slot de gegevens in verband met die aankopen.

 

Doel en rechtsgrond voor de verwerking

MAITHA verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend om het gebruik van de website en/of de mobiele app mogelijk te maken. Zij verwerkt jouw persoonsgegevens daarnaast om informatie te sturen die voor jou interessant kan zijn.

MAITHA gebruikt jouw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Screenshot 2022-04-20 12.14.10.png

MAITHA verwerkt de gegevens over jouw gezondheid uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden en uitsluitend met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Doorgifte van persoonsgegevens

MAITHA kan jouw persoonlijke gegevens delen met de volgende derden:

- Werknemers, opdrachtgevers en onafhankelijke medewerkers die effectief toegang tot deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren;

- Externe leveranciers die bepaalde verwerkingen voor ons uitvoeren, zodat wij onze producten en diensten kunnen aanbieden;

- Toezichthoudende instanties, belastingautoriteiten en/of opsporingsdiensten, uitsluitend indien wij daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

Uw persoonsgegevens worden slechts met deze derden gedeeld indien en voor zover noodzakelijk voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden. MAITHA verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren, met name door passende contracten af te sluiten met deze derden.

 

MAITHA zal jouw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, delen of anderszins commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

 

Sommige partijen waaraan MAITHA persoonsgegevens verstrekt bevinden zich buiten de EU. In beginsel zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is, waarborgt MAITHA de bescherming van je persoonsgegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie daarvoor heeft opgesteld.

 

In geen geval kan MAITHA aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde partij van de persoonlijke gegevens.

Bewaring van persoonsgegevens

MAITHA bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de gehele periode van onze relatie en bewaren deze zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Je persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard voor de duur van maximaal [5 jaar] na het laatste contact tussen jou en MAITHA, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens, alsook om jouw persoonsgegevens te wissen.

 

Je mag je verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en je mag je eerder gegeven toestemming daarvoor op elk moment intrekken. Je hebt ook het recht om je toestemming voor de verwerking van je gezondheidsgegevens op elk moment in te trekken.

 

Je hebt daarnaast het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en te vragen dat wij jouw persoonsgegevens overdragen.

 

Intrekking van jouw toestemming en/of schrapping van jouw persoonsgegevens kunnen leiden tot het stopzetten van de aan jou geleverde diensten door MAITHA en het ontoegankelijk worden van jouw account.

 

Gelieve te noteren dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op inzage, correctie en/of schrapping. Jouw verzoek op beperking en/of stopzetting van de verwerking kan daarnaast eveneens onderhevig zijn aan beperkingen. We volgen in dat verband de toepasselijke wetgeving.

 

Vragen, uitoefening van jouw rechten en klachten

Je kunt contact met ons opnemen als je vragen hebt over dit Privacybeleid, de gegevens die wij over jou bewaren, of als je een van je rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen. Onze contactgegevens zijn de volgende:

- E-mail : info@maithasmentalgym.com

- Adres: Dagobertstraat 32, 3000 Leuven

 

Indien je een klacht wenst in te dienen of indien je van mening bent dat wij jouw probleem niet op bevredigende wijze hebben behandeld, kun je contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

 

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Om jou op de hoogte te houden van de laatste wijziging van de Privacyverklaring, passen wij de herzieningsdatum aan telkens wanneer deze wordt gewijzigd. Het gewijzigde Privacybeleid treedt vanaf die datum in werking.

 

Raadpleeg deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen. Wij zullen jou ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit Privacybeleid wordt beheerst door, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met Belgisch recht, dat als enige van toepassing is.

 

De rechtbanken van [Brussel] zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die zouden voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit Privacybeleid.

bottom of page